Polityka prywatności (załącznik nr 1 do Regulaminu)

Polityka prywatności (załącznik nr 1 do Regulaminu)

Informacja wstępna

 

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników serwisu pod domeną www.alergis.menu ("Serwis") o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, w szczególności wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera  informacje, które mają wskazać Użytkownikom Serwisu zakres i sposób  gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych.

 


§ 1

 1. Administratorem Danych osobowych jest Alergis sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, 44-273 Rybnik, ul. PCK 26a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527838, posiadająca NIP 634 283 0110 i REGON: 243633441, o kapitale zakładowym w kwocie 10.650,00 zł.
 2. Administrator Danych upoważnił do przetwarzania danych osobowych Radosława Knesz, dane kontaktowe: Budowlanych 59, 44-217 Rybnik.
 3. Usługodawca jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Serwisu. W związku z tym Usługodawca dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, podejmuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Serwis może pobierać dane swoich Użytkowników w sposób aktywny oraz automatyczny (bierny).  Danymi pobieranymi w sposób aktywny są dane, które Użytkownicy dobrowolnie sami podają w momencie rejestracji w Serwisie, zgodnie z kolejnymi postanowieniami Polityki Prywatności.  Automatycznie (w sposób bierny) zbierane są natomiast dane techniczne, które standardowo zbierane są w związku z korzystaniem przez użytkownika z sieci Internet. Dane te dotyczą danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc.) .

 

 


§ 2

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażona została zgoda przez osobę udostępniającą takie dane.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Serwis www.alergis.menu ma charakter otwarty. Podstawową usługą oferowaną w ramach Serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o  Miejscach, w związku z czym ich dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 4. Właściciel oraz/lub Bloger tworząc Profil w Serwisie przyjmuje do wiadomości, że podawane przez Niego dane w celu publikacji w Jego Profilu, stanowić będą informacje jawne, udostępniane do wiadomości publicznej w utworzonym na żądanie Użytkownika (Właściciela lub Blogera) Profilu. Dane te w związku z udostępnieniem w sieci Internet mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Usługodawca.
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie (tworzenia statystyk) zbierania danych demograficznych o Użytkownikach Serwisu lub do personalizacji zawartości Serwisu.

 

§ 3

 1. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 2. Baza danych osobowych Użytkowników Serwisu została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 4

 1. Administrator wdrożył w Alergis Sp. z o.o. politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników.
 2. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat SSL Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy komputerem Użytkownika, a Administratora jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

B. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, ma tylko ten personel Administratora, który został przeszkolony zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisał stosowne zobowiązania zobowiązujące do ochrony danych osobowych.

C. System IT Administratora spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 


§ 5

 

 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w Serwisie w zależności od rodzaju usług, z których korzysta w oparciu o dobrowolne zamieszczenie danych.
 2. Podczas procedury rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej (login), hasła, imienia, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto.
 3. Od Specjalistów wymagane jest również podanie numeru prawa wykonywania zawodu oraz numeru PESEL lub jeśli osoby wykonują zawód medyczny bez prawa wykonywania zawodu, przesyłają skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień Profesjonalisty i nie będą dostępne publicznie w Serwisie.
 4. Opinie wystawiane przez Użytkownika sygnowane są za pomocą zautoryzowanego profilu Facebook. Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane.
 5. W Profilu Specjalisty wyświetlane są wszystkie dane podane podczas procedury rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego Konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Specjalistę opcjonalnie do opublikowania  w Profilu, w szczególności dane teleadresowe, godziny przyjęć. Na każdym Profilu jest też możliwość włączenia przez Specjalistę opcji „poleć specjalistę”.
 6. W Profilu Miejsca wyświetlane są dane, podawane przez Właściciela konta w szczególności dane teleadresowe, opis miejsca itp.

 


§ 6

 1. Serwis  wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nieuniemożliwia korzystania z usług Serwisu ale może spowodować utrudnienia.
 2. Więcej na temat plików znajduje się w Polityce Plików Cookies, dostępnej w zakładce Polityka Prywatności w stopce Serwisu www.alergis.menu.

 

 

§ 7

Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych żadnym osobom trzecim, z wyłączeniem przypadku gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne ( na wniosek uprawnionych organów państwowych).


§ 8

 1. Serwis może zawierać linki do innych podstron ale fakt zamieszczenia linku nie oznacza , że Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego. Przeciwnie – takie serwisy działają niezależnie od Administratora, Administrator nie sprawuje kontroli nad przedmiotowymi serwisami, które rządzą się własnymi zasadami funkcjonowania i ochrony danych. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od Serwisu i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za pośrednictwem linka  witryny internetowej.
 2. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowania zostały zamieszczone przez Użytkowników. Administrator zachęca do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
 3. Użytkownik lub Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie odsyłacz.

 


§ 9


Wszelkie informacje handlowe oraz treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich uprzednią zgodą, zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.)

 

 

§ 10


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres kontakt@alergis.menu

.