Regulamin

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL: www.alergis.menu. Niniejszy Regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników w związku z przedmiotowym korzystaniem z Serwisu www.alergis.menu, jak również prawa i obowiązki Administratora przedmiotowego Serwisu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:1. Usługodawca (zamiennie "Administrator") - podmiot świadczący na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, którym jest Alergis sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. PCK 26a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527838, posiadająca NIP 634 283 0110, REGON: 243633441, wysokość kapitału zakładowego: 10.650,00 zł.

 1. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: www.alergis.menu, wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w związku z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet.

 3. Użytkownik (zamiennie "Usługobiorca") – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 4. Bloger – status nadawany Użytkownikowi będącemu blogerem tzn. posiadającym (prowadzącym) swój własny blog pod danym adresem URL.

 5. Miejsce– obiekty, w których świadczone są w szczególności usługi z branży HoReCa (Hotelarskie, Restauracyjne i Cateringowe), które mogą zostać zarekomendowane przez Użytkownika jako miejsca przyjazne alergikom.

 6. Właściciel – status nadawany Użytkownikowi, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Miejscu.

 7. Twórca treści – Administrator lub Użytkownik, w tym Bloger lub Właściciel, który publikuje treści w określonych działach Serwisu. Administrator jest uprawniony do akceptacji treści publikowanej w Serwisie przez w.w Użytkowników.

 8. Profil  – zbiór informacji i opinii na temat Miejsca, Blogera umieszczony w Serwisie.

 9. Konto  – miejsce udostępnione przez Usługodawcę w postaci wpisu w bazie danych Serwisu, potwierdzającego fakt posiadania statusu odpowiednio Użytkownika, Blogera lub Właściciela w rozumieniu postanowień Regulaminu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu wprowadzonych przez Użytkownika loginu i hasła określonych podczas procedury rejestracji.

 

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca w ramach prowadzonego Serwisu świadczy (oferuje) następujące Usługi - funkcjonalności Serwisu:

a) umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii w Serwisie;

b) umożliwia Blogerom, Właścicielom, założenie własnego Profilu w Serwisie;

c) umożliwia Użytkownikom rekomendowanie Blogerów oraz Miejsc;

d) udostępnia wyszukiwarkę Miejsc i Przepisów;

e) umożliwia Użytkownikom selekcjonowanie i dodawanie przepisów do indywidualnej książki kucharskiej;

f) umożliwia Użytkownikom przesyłanie własnych przepisów do zamieszczenia w dziale Serwisu „Przepisy”;

g) umożliwia Użytkownikom o statusie Bloger na udostępnienie małej zawartość treści własnego bloga poprzez udostępnienie zdjęcia przepisu w celu przedstawienia innym Użytkownikom rezultatu wyszukiwań. Informacje te pobierane są każdorazowo przez Administratora i umieszczane w Serwisie w formie prezentacji bloga, ale poprzez link no-follow (przepis na blogu wyświetlany jest pod adresem URL:www.alergis.menu)

z uwzględnieniem postanowień §5 Regulaminu.

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Miejscach.

 

§4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  • łącze internetowe o przesyle danych 256 kbps lub szybsze,

  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Firefox w wersji nie niższej niż 3 lub Chrome w dwóch ostatnich wersjach;

  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów JavaScript

 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a licencjodawcą.

 4. Witryna Serwisu dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 1024px na 768px.

 5. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość świadczonych w Serwisie usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwany jestSerwis. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

 6. Użytkownik korzystając z Serwisu winien mieć na względzie, iż oferowane w Serwisie usługi świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę Użytkowników na fakt, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie (Użytkownikowi) treści zawieranej umowy:

  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy o korzystanie z Usług;

  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy obejmującej specyfikację zamówienia Usługi oraz dowodu zawarcia umowy;

  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

 

§5 . WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Pośród Użytkowników Serwisu wyróżnia się Użytkowników niezalogowanych oraz zalogowanych.
 2. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika.

 3. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności dostępną w zakładce Polityka Prywatności w stopce Serwisu. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez podanie Nicku, Loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji.

 4. Utworzenie Konta przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

 5. Moment rejestracji Użytkownika jest równoznaczny z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

 6. Każdemu niezalogowanemu Użytkownikowi przysługuje:

 • możliwość zapoznawania się z informacjami w Serwisie;

 • możliwość korzystania z wyszukiwarki;

 • możliwość podzielenia się swoją opinią poprzez zastosowanie w Serwisie wtyczki społecznościowej

 • możliwość zgłaszania nadużycia i reklamacji.

 1. Użytkownikowi zalogowanemu przysługują wszystkie uprawnienia Użytkownika niezalogowanego, a ponadto:

a) możliwość dodawania i poprawiania informacji o własnych Profilach, Miejscach,

b) możliwość założenia własnej książki kucharskiej.

 

§ 6 . DODAWANIE OPINII I INFORMACJI W DZIAŁACH SERWISU
 „MIEJSCA” ORAZ „PRZEPISY”

 1. Opinie dodawane są przy pomocy pola „komentarz” udostępnionego poprzez wtyczkę „facebook”. Użytkownik może sam zadecydować czy jego opinia ma zostać wyświetlona tylko pod danym przepisem lub artykułem czy również na jego prywatnym profilu założonym na portalu Facebook poprzez odznaczenie przy komentarzu odpowiedniego pola.

 2. Opinie i informacje o artykułach w dziale Serwisu „Przepisy” i „Miejsca” mogą dotyczyć wyłącznie własnych doświadczeń oraz merytorycznej treści przepisu.

 3. Opinie nie mogą dotyczyć bezpośrednio Twórców treści.

 4. Opinie i informacje o Miejscach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.

 5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych przez Użytkowników.

 6. Użytkownik zamieszczając treści w Serwisie oświadcza równocześnie, że wystawiona przez niego informacja jest prawdziwa.

 7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, umieszczane przez niego w Serwisie, nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

 8. Zakazane jest publikowanie w Serwisie materiałów niezgodnych z polskim prawem, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficznych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, treści obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 9. Serwis ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub prawem.

 10. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Serwis ma prawo do usunięcia treści o których mowa w pkt 8) powyżej. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób.

 11. Użytkownik, który zauważył w Serwisie zamieszczone treści niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem, powinien o powyższym niezwłocznie poinformować Administratora na adres: kontakt@alergis.menu, tak aby możliwe było podjęcie niezbędnych kroków przeciwdziałających takim naruszeniom.

 

§ 7. PROFILE WŁAŚCICIELI. 
ZWERYFIKOWANE PROFILE  WŁAŚCICIELI

 1. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oznaczony jest jako „Profil zweryfikowany”.

 2. Na Profilu zweryfikowanym umożliwia się w szczególności edytowanie informacji o sobie oraz dodawanie zdjęć.

 3. Właściciel może zamieszczać jedynie zdjęcie przedstawiające Miejsce, które reprezentuje zgodnie z przepisami prawa. Poprzez dodanie zdjęcia Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnionej fotografii, zamieszczonej przez niego w Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych miejsc, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

 4. Zdjęcie niespełniające wymogów opisanych powyżej lub naruszające przepisy prawa może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

 5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 8. PROFILE MIEJSC.
 ZWERYFIKOWANE PROFILE

 1. Utworzenie Profilu nowego Miejsca wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących: nazwę Miejsca, województwo, miasto w którym znajduje się dane Miejsce, kategorię Miejsca, a także dane adresowe i kontaktowe, w którym świadczone są usługi lub sprzedawane są produkty.

 2. Każde Miejsce może posiadać tylko jeden Profil. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania powtarzających się profilów.

 3. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla więcej niż jednego Miejsca. Jeżeli miejsce, przedsiębiorstwo, instytucja publiczna, etc. posiada kilka fizycznych lokalizacji, dla każdej z nich należy stworzyć oddzielny Profil.

 4. Każdy Właściciel może utworzyć lub potwierdzić Profil swojego Miejsca poprzez dokonanie rejestracji.

 5. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oznaczony jest jako „Profil zweryfikowany”.

 6. Na Profilu zweryfikowanym Miejsca Właściciel otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może edytować informacje o Miejscu.

 7. Właściciel może zamieszczać jedynie logotyp Miejsca. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu wraz z zamieszczeniem go przez siebie wSerwisie. Zabronione jest zamieszczanie grafiki lub zdjęć licujących z charakterem Serwisu.

 8. Logotypy nie spełniające warunków określonych w Regulaminie mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

 9. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 9. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG/DANE UŻYTKOWNIKÓW

 1. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.alergis.menu/rejestracja.

 2. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji konta Użytkownika i zaznaczenie okienka checkbox wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca - Alergis sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. PCK 26a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527838, posiadająca NIP 634 283 0110, REGON: 243633441, wysokość kapitału zakładowego: 10.650,00 zł

 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz stosownie do postanowień „Polityki Prywatności” opublikowanej w Serwisie, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie podanie danych wymaganych celem skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu - wymagających logowania - uniemożliwia wykorzystanie przez Użytkownika przedmiotowych funkcjonalności Serwisu.

 6. Każdy Użytkownik, który udostępnił Administratorowi swoje dane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, jak również prawo żądania ich usunięcia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 7. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem. W szczególności, Administrator podejmuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ.

 9. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

 10. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości lub uzyskania informacji  dotyczących zgodności z prawem danych osobowych podanych przez Użytkownika, w szczególności danych naruszających dobra osobiste osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia danych osobowych niezgodnych z prawem,

 • po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia treści niezgodnych z prawem do zablokowania Konta do momentu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

 1. Każdy Użytkownik który dokonał rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail komunikatów systemowych, w tym o przerwach technicznych w działaniu Serwisu., zmianach w Regulaminie.

 2. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to uprzednią zgodę.

 3. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

 4. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

 5. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.

 6. Właścicielem może stać się każdy Użytkownik, który dodatkowo potwierdzi swoje uprawnienia do administrowania Profilem Miejsca.

 7. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta. Skasowanie konta przez Właściciela nie powoduje usunięcia jego Profilu, jednakże Właściciel ma prawo do usunięcia wszelkich materiałów, w tym w szczególności fotografii, które zamieścił w takim Profilu.

 

§ 10. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użytkownik będący konsumentem ma prawo, do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Serwis dokona zwrotu ewentualnie wpłaconych kwot nie później niż w terminie 14 dni.

 

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu mających na celu zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych usług.

 2. Administrator umożliwia Użytkownikom zgłaszanie zastrzeżeń co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie, a także uwag, sugestii i błędów bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku zakładki "kontakt".

 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podmiotu je zgłaszającego.

 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu jak również wszelkie inne reklamacje mogą być składane na adres: kontakt@alergis.menu lub drodze pisemnej na adres korespondencyjny Administratora tj. na adres Alergis sp. z o.o. ,44-200 Rybnik , ul. PCK 26A względnie na adres siedziby Administratora (§ 2 pkt 1) Regulaminu).

 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W zakreślonym w zdaniu poprzedzającym terminie zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w takiej formie, w jakiej zgłosił reklamację tj. bądź na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź drogą pocztową na wskazany przez zgłaszającego reklamację adres korespondencyjny.

 

§ 12. PRAWA AUTORSKIE, PRAWA DO ZNAKÓW

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać teksty, fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi, określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 3. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 2. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
 4. W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.